GET FLYER!!

STORMY(Shibuya)
arktz(Shibuya)
galaxxxy(Shibuya)
BOY(Shibuya)
VILLAGE VANGUARD(Shibuya)
X-CLOSET(Harajyuku)
ANARK of hex(Harajyuku)